ایده برای تزئین هدایای عروسی ( به قول جدیدی ها گیفت به قول قدیمی ها نقل)

ایده برای تزئین هدایای عروسی ( به قول جدیدی ها گیفت به قول قدیمی ها نقل)

ایده برای تزئین هدایای عروسی ( به قول جدیدی ها گیفت به قول قدیمی ها نقل)

ایده برای تزئین هدایای عروسی ( به قول جدیدی ها گیفت به قول قدیمی ها نقل)


جعبه هدایای 1

جعبه هدایای 2

جعبه هدیه 3

جعبه هدایای 4

جعبه هدایای 5

جعبه هدایای 6

جعبه هدایای 7

جعبه هدایای8

جعبه هدایای9

۲- کیسه هدایا

می توانید از گونی برای این کیسه ها استفاده کنید.

 کیسه هدایا1

کیسه هدایای2

کیسه هدایای3

۳- سطل هدایا

سطل هدایا

۴- کلاه هدایا

بهتر است یا نقل ها را داخل تور ببندید و یا کل کلاه را با نقل ها داخل تور ببندید.

کلاه هدایا

۵- چند هدیه ساده

هدیه ساده 1

هدیه ساده2

۶- قیف هدایا

می توانید به شکل قیف ببندید.

قیف هدایا1

قیف هدایا 2

 هدیه عروسی عروسکی

۷- اینم نقل عروسی خودم

 هدیه خودم1

این هم نمای نزدیک عروس و داماد خودم

هدیه عروسی خودم 2


مطالب مرتبط