مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن

مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن

مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن

هر چند بنا بود تفاهم لوزان سنگ بنای توافق جامع را تشکیل دهد، اما آمریکایی‌ها با درخواست امتیازات بیشتر و اصرار بر تغییر برخی مفاد این تفاهم دبه در آورده‌اند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه‌ یکشنبه هفتم تیرماه به تهران باز می‌گردد و پس از یک روز حضور در تهران مجددا به وین عظیمت خواهد کرد.

مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن
مذاکرات هسته‌ای وین، ۲۸ ژوئن

مطالب مرتبط