حمایت عاطفی افراد مبتلا به آلزایمر بسیار مهم است

حمایت عاطفی افراد مبتلا به آلزایمر بسیار مهم است

حمایت عاطفی افراد مبتلا به آلزایمر بسیار مهم است

برای کاهش خطر افسردگی در بیماران مبتلا به آلزایمر، بیماران باید از طرف بستگان خود حمایت و پشتیبانی عاطفی شوند و بیشتر به آنها توجه کنند.

روانپزشکان انگلیسی دانشگاه کالج لندن، 300 نفر از بستگان بیماران آلزایمری را جمع کردند و به آنها در مورد عواقب این بیماری توضیح دادند؛ به گفته روانپزشکان در بروز افسردگی هیچ علائمی وجود ندارد و به همین دلیل باید بیشتر مراقب باشند تا مبتلا به افسردگی نشوند.

روانشناسان آموزش دیده برای شناسایی مشکلاتی که بستگان بیماران دارند با آنها مواجه شدند؛ در این روش آنها به طور دائم به خانه بیماران می‌رفتند و به آنها تکنیک‌هایی برای تمدد اعصاب یاد دادند؛ این برنامه طی دو سال و در فواصل منظم انجام شد.

اولین مشاهده نشان داد بیمارانی که در خانواده همراه و پرستاری خوب داشتند در شرایط مطلوبی به سر می‌بردند؛ اطلاعاتی دیگر که قبلاً بدست آمده بود نشان دادند این گروه در مقایسه با بیمارانی که از طرف خانواده‌هایشان حمایت عاطفی می‌شدند به مدت دو سال دچار افسردگی شدید شده بودند؛ نویسندگان با توجه به همه شرایط و از آنجایی که حفظ سلامت مهم است اشاره کردند در صورت مراقبت و حمایت عاطفی این بیماران، بیماری افسردگی افزایش پیدا نمی‌کند.


مطالب مرتبط